Általános szerzıdési feltételek

Belépıjegy vásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételére Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Rendezvényszervezı által a természetes személy felhasználók részére nyújtott, Belépıjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek között keletkezı jogokat és kötelezettségeket.

A Belépıjegy megvásárlását a Rendezvényszervezı jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

A Rendezvényszervezı adatai:
Neve: József Attila Mővelődési Ház és Könyvtár
Székhelye: 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
Adószáma: 15396080-2-14
Telefonszáma: 06-84/362-894, 06-30/592-4246
Elsődleges honlapjának címe: www.balatonszarszo.hu

Fogalom-meghatározások:
Rendezvény Egy-egy Rendezvény fogalma általában, de nem kizárólag mindenfajta zenei koncerteket, tánc- illetve színházi elıadásokat, sportrendezvényeket, fesztiválokat, kiállításokat, vásárokat és minden, a fentiekhez köthetı egyéb közönség elıtt elıadott elıadást foglal magában.

Belépıjegy A Rendezvény szervezıje és a Vásárló között létrejövı papír formátumú, a Rendezvény látogatására megköttetett szerzıdés, amelyben Rendezvényszervezı kötelezettséget vállal a megnevezett Rendezvény lebonyolítására, Vásárló pedig igazolja a Rendezvényen való részvételi díj megfizetését.

Vásárló Természetes személy, aki valamely Belépıjegyet a Szolgáltatáson keresztül vásárol meg, vagy kíván megvásárolni.

Jogtulajdonos A Rendezvény, vagy a Rendezvényhez köthetı bármely nemő képi, hangzó, vagy írott szellemi termék, anyag szerzıi illetve elıadói jogokat tulajdonló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság.

Belépıjegy Birtokos, vagy Birtokos Természetes személy, amely a Rendezvényen való részvételre feljogosító Belépıjegyet birtokolja.

Látogató Természetes személy, amely a Rendezvényen Belépıjeggyel vesz részt.

A szolgáltatás díja: Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetıs Szolgáltatásért, Belépıjegyért fizet, függetlenül a Belépıjegy késıbbi felhasználásától. A Szolgáltatás keretében foglalásra, illetve bármely egyéb, fizetés nélküli tranzakció lebonyolítására nincs lehetıség. A Rendezvényszervezı a Vásárló részére számlát, illetve nyugtát állít ki minden vásárlásról, melyet a Belépıjegy átadásával együtt ad át Vásárlónak. A Vásárló felelısséget vállal minden díj kellı idıben történı megfizetéséért. A Belépıjegyek árának meghatározása kizárólagosan az adott Rendezvényszervezı hatáskörébe tartozik. Kérjük, hogy belépıjegyet kizárólag a meghirdetett jegyértékesítési pontokon vásároljon, jegyét fénymásolni, vagy bármilyen egyéb úton reprodukálni ne engedje.

A rendezvények látogatására vonatkozó általános szabályok:

1. Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépıjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a Belépıjegyet ezek ismeretében vásárolta meg.

2. A rendezvényt mindenki csak a saját felelısségére látogathatja. A rendezıség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelıtlen magatartása miatt bekövetkezı károkért semmilyen felelısséget nem vállal.

3. Látogató tisztában van vele, hogy az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a Belépıjegyen feltüntetett kezdési idıpont tájékoztató jellegő, a tényleges kezdés idıpontja ettıl külön értesítés nélkül eltérhet.

4. A Belépıjegy szabadon átruházható. A Belépıjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépıjegyet más személynek, hogy ezzel az új Birtokos a Belépıjegy teljes jogú felhasználójává válik és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépıjegy biztosított számára elveszít.

5. Birtokos kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépıjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Belépıjegy felhasználásával kapcsolatban ezekkel a szabályozásokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezınek ismeri el.

6. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépıjegy pótlására nincs lehetıség.

7. Amennyiben az a Belépıjegyen külön feltüntetésre nem kerül, egy (1) Belépıjegy a Belépıjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történı belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) fıt, de csak abban az esetben, ha elfogadja a Rendezvényszervezı által megszabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy köteles betartani a biztonsági rendszabályokat.

8. Bizonyos Belépıjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy, stb.) A Rendezvényszervezı a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenırzésére, hogy a Birtokos jogosult-e a Speciális Belépıjegy használatára. A belépés a Speciális Belépıjegy Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Birtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történı kizárás esetén Birtokos kártérítésre nem jogosult.

9. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre váró nem tud érvényes Belépıjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végzı személyzet a 10. pontban felsorolt indokok miatt a beléptetésre várakozótól a belépést megtagadja.

10. Amennyiben a Rendezvényszervezı másképp nem nyilatkozik, tilos a Rendezvény területére bevinni bármilyen ételt, italt, üveget, mőanyag palackot, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert, láncot, illetve bármely olyan tárgyat, ame- lyet a Rendezvény szervezıje a közönség tagjaira, illetve a Rendezvény lebonyolítására nézve veszélyesnek ítél meg.

11. A Belépıjegyet a Látogató mindaddig köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek kérésre ellenırzés céljából bemutatni, amíg a Rendezvény területén tartózkodik. A Látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépıjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.

12. A Rendezvény kezdetét megelızı legkésıbb tízedik percben a Látogató foglalja el helyét az elıadótérben. A Rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendezvényszervezı korlátozhatja a Látogatók elıadótérben való mozgását.

13. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelısségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervezı minden tıle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelıtlenül viselkedı Látogatók miatt felelısséget nem vállal. Kérjük amennyiben ilyet tapasztalt haladéktalanul jelezze a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálatnak.

14. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépıjegy felmutatása mellett sem látogatható.

15. A Rendezvény alatt bemutatásra kerülı produkciók, elıadások Szerzıi- és Elıadómővészeti Jogvédelem alatt állnak, ezért a Rendezvényszervezı illetve a Jogtulajdonosok elızetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos bármely hang- és képrögzítésre alkalmas eszköz rögzítés céljából történı üzemeltetése/használata a Rendezvény területén, a Rendezvény bármely szakában. Amennyiben ilyen anyag mégis rögzítésre kerülne, a Rendezvényszervezı jogosult annak készítıjét felszólítani a felvétel megsemmisítésére, a cselekmény azonnali felfüggesztésére, illetve végsı esetben az eszköz üzemeltetıjének a Rendezvény területérıl történı kitiltására.

16. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait figyelmen kívül hagyó, vagy durván megszegı Látogatót a Rendezvényszervezı a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történı kizárás esetén Rendezvényszervezı kártérítésre nem kötelezhetı.

17. Szigorúan tilos az elıadást, a fellépı mővészeket, közremőködı személyeket a produkciójukban, játékukban bármely módon megzavarni, vagy munkájukat ellehetetleníteni. Az így viselkedı Látogatókat a Rendezvényszervezı azonnali hatállyal felszólítja a tevékenységük felfüggesztésére. A figyelmeztetés ellenére továbbra is, vagy súlyosan rendbontó Látogatót a Rendezvényszervezı haladéktalanul eltávolítja a Rendezvény helyszínérıl. Az ilyen okból történı kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.

18. Az elıadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény Látogatói, mint a közönség részei rögzítésre kerülhetnek. A Látogatók azonban nem támaszthatnak sem a Rendezvény szervezıje felé, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen ellentételezési igényt.

19. A fellépı mővész személyében, szereposztásban, játékosban, elıadásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervezı a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkezı kártérítési felelısségét kizárja.

20. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény szervezıje haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Birtokosokat a Belépıjegyek visszaváltásának, azok vételárának visszatérítésének módjáról. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a Belépıjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végzı személyét. A Belépıjegy visszaváltását mindig ésszerően kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a Belépıjegy visszaváltójának.

21. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervezı köteles a saját honlapján (www.balatonszarszo.hu) folyamatosan szerepeltetni.

22. Kereskedı a visszaváltásra vonatkozó megbízás hiányában a Belépıjegyek visszaváltására, a Belépıjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhetı.

23. A visszaváltásra a meghirdetéstıl számított harminc (30) napos jogvesztı határidın belül, az eredeti belépıjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetıség. A Belépıjegy árán felül, amelyet a visszaváltást végzı köteles teljes értéken visszaváltani, sem a Rendezvény szervezıje, sem a visszaváltást végzı személye nem kötelezhetı semmilyen egyéb vélt vagy valós kár megtérítésére.

24. A Kereskedı csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelısség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási Tranzakció értékét.

25. A Rendezvényszervezı a Rendezvény területére történı belépést jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

Záró rendelkezések:
A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelıen irányadóak. Jó szórakozást kívánunk!