Pályázat - Művelődési ház igazgató

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § a és 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására A munkáltató megnevezése, székhelye: Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház Balatonszárszó, Szóládi út 20. 8624 A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra) A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, 5 évre, 2020. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig szól. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Művelődési Háznak az alapító okiratban meghatározott közművelődési feladatai mellett a nagyközség éves és szezonális ünnepeinek, programjainak szervezése, koordinálása, szabadidős programok szervezése, közösségfejlesztés, közösségi hagyományok ápolása, az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői feladatok ellátása. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, valamint a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint. Gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezetőre előírt feladatokat, aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervekkel, folyamatosan felügyeli és értékeli az intézmény munkáját. Illetmény és juttatások A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a 150/1992.(X.20.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormány rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A, 6/G §-ban meghatározott feltételek, továbbá a 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzés vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést teljesítette. - legalább 5 éves szakmai tapasztalat, - kiemelkedő szakmai gyakorlatot vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. - büntetlen előélet, nem áll büntető eljárás alatt, nem áll a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: törvény 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésben meghatározott büntetőeljárás, foglalkoztatástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt, - nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott ok, - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - a vezetői gyakorlat, - német vagy angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz, - az intézmény vezetésére irányuló program, vezetői elképzelések, - iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata, (Az eredeti okiratokat a személyes meghallgatáskor be kell mutatni.) - a 150/1992.(X.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja. - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok, - szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás, - nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik, - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatokat véleményező Bizottság és a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot. A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. június 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete János polgármester nyújt, a 06 30/ 558 91 41-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével. (Balatonszárszó, Hősök tere 1. 8624) A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3312/2020, valamint a beosztás megnevezését: Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház igazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A §-ban foglaltak figyelembevételével a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság – kiegészülve az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. kulturális szakértőjével - személyes meghallgatást követően véleményezi a pályázati anyagokat. A meghallgatásra a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül kerül sor. A Képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29. A munkáltatóval kapcsolatos további információ: a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhető be. A pályázati kiírás közzétételének helye: - A Belügyminisztérium kormányzati személyügyi honlapja (www.kozigallas.gov.hu), - Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata honlapja (www.balatonszarszo.hu), - Szárszó TV képújság - Siófoki Szuperinfó - Somogyi Hírlap - a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - Oktatási és Kulturális Közlöny A kormányzati személyügyi honlapon való publikálási időpontja: 2020.április 3.

Egészségügy

1HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

FELNŐTT HÁZIORVOS GYERMEK HÁZIORVOS
Dr. Hódi István Dr. Merényi Éva
RENDELŐINTÉZET Balatonszárszó, Fő u. 48. Balatonszárszó, Fő u. 48.
TELEFON +36 84/362-778 +36 30/9621-133 +36 84-363-370
EGYÉB ELÉRHETŐSÉG
RENDELÉSI IDŐ
HÉTFŐ 8:00-12:00 BALATONSZÁRSZÓ: 08:30-10:30 BALATONSZEMES: 10.30-12.00
KEDD 10:00-12:00 BALATONSZÁRSZÓ 08:30-10:30 BALATONSZEMES: 11.30-12.30
SZERDA 10:00-12:00 13:00-15:00 BALATONSZÁRSZÓ: 10:00-11:30 BALATONSZEMES: 8.30-10.00
CSÜTÖRTÖK 8:00-12:00 BALATONSZÁRSZÓ: 08:30-10:30 BALATONSZEMES: 10.30-12.00
PÉNTEK 10:00-12:00 BALATONSZÁRSZÓ: 08:30-10:30 BALATONSZEMES: 10.30-12.00
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS   munkanapokon 8:00-16:00

SZÓLÁD:

Minden hónap

2. kedd

11.00-11.30

BALATONŐSZÖD:

Minden hónap

4. kedd

11.00-11.30

2FOGORVOS

FOGORVOS

Dr. Kovács Mária
RENDELŐINTÉZET Balatonszárszó, Fő u. 48.
TELEFONSZÁM +36-84-363-999
EGYÉB ELÉRHETŐSÉG
RENDELÉSI IDŐ
HÉTFŐ 11:00-17:00
KEDD 7:00-12:00
SZERDA 7:00-12:00
CSÜTÖRTÖK 7:00-13:00
PÉNTEK 11:00-17:00
3KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 16:00-8:00 Munkaszüneti napokon: 0:00-24:00
CÍM Balatonföldvár, Szabadság tér 1.
TELEFON +36 84-340-113
EGYÉB ELÉRHETŐSÉG

Szakápolás, fizioterápia, gyógytorna

 • Rendelkezésre állási idő: munkanapokon, telefonon történő egyeztetés szerint 8:00-12:00
 • +36-30 6913-801

Védőnői szolgálat

Menta Gyógyszertár


OKTATÁS

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde

8624 Balatonszárszó, Radnóti u.10.
telefon: (84) 362 502
email:oviszarszo@gmail.com
Intézményvezető:Magda Ilona

József Attila Általános Iskola

8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
telefon: (84) 362 931
email: titkarsag@szarszosuli.hu

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Szociális ügyek, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés az önkormányzatnál


KULTÚRA

2018-02-23

Több ezer könyv és folyóirat vár – a beiratkozás térítésmentes […]
2018-02-22

A hazai kulturális terek sorában egyedülálló interaktív múzeum és szolgáltatások […]
2018-02-20

Az ország egyetlen szabadtéri, fedett gyermekszínháza – programok és fesztiválok […]
2018-02-20

Balatonszárszó kulturális életének központja, települési programok szervezője a művelődési ház, […]

CIVIL ÉLET

2018-02-21

2018-02-21


IFJÚSÁG

Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület

 • 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Balatonszárszói Közhasznú Diáksport Egyesület

 • - alapítási év: 2004

Tevékenység

 • - szabadidős és versenysportágak népszerűsítése
 • - az egyesületi tagok diákolimpiai versenyeken való felkészítése
 • - iskolai háziversenyeinek levezetése
 • - Eurofit felmérések elvégzése
 • - az egészséges életmód népszerűsítésesporttáborok szervezése
 • - sítáborok szervezése
 • - tehetséges sportolók elismerése
 • - sportcélú támogatási pályázatokon való részvétel


SPORT

2018-02-28

Balatonszárszó NKSE

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET alapítás éve:  1974. színe:  kék-fehér   ELÉRHETŐSÉGEK: […]
2018-02-28

Szabadidő

2018-02-20

Labdarúgás

Labdarúgó szakosztály Balatonszárszó NKSE ifj.Sarang Sándor – szakosztályvezető Tókáné Rózsa Andrea – […]
2018-02-19

Karate

Szekér Gabriella – szakosztályvezető Somogyi Péter – edző   edzések […]
2018-02-19

Asztalitenisz

Hűvösvölgyi Péter – szakosztályvezető-edző edzések helye: József Attila Általános Iskola […]
2018-02-19

Balatonszárszói Tenisz Club

Magunkról    A Balatonszárszói Tenisz Klub az ezredforduló óta működik klub jelleggel  a […]

EGYHÁZI ÉLET

Katolikus gyülekezet

Bűnbánó Magdolna templom
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 7-8.
plébánia: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 8.
telefon: (84) 363-461
Borza Miklós plébános
Miserend: http://www.balatonszemes.hu/index.php?p=5

Református gyülekezet

8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.

telefon: (84) 343-217

Konc Gáll László lelkipásztor

istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Evangélikus gyülekezet

Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon

balatonszarszo@lutheran.hu

www.balatonszarszo.lutheran.hu

Evangélikus templom

telefon: (84) 367-562

email: henriett.lengyel@lutheran.hu

lelkészi hivatal: 8627 Kötcse, Templom u 7.

Mitykó András egyházközségi lelkész


SZOLGÁLTATÁSOK

2019-05-31

Éttermek Balatonszárszón 2019.
2018-07-15

Tájékoztatás – karbantartási munka Gyermekorvosi rendelési idő – 2019. december […]
2018-03-05

   
2018-02-26

   
2018-02-26

2018-02-24

 
2018-02-21

2018-02-21

   
2018-02-21

2018-02-21


HULLADÉKSZÁLLÍTÁS