A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi a szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetéseket.

2018. május 12. napjától hatályos Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2018. (V.11.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.). E jogszabály állapítja meg az Önkormányzat költségvetéséből a helyi civil szervezetek támogatására fordítandó összeg felosztásának szabályait.

Az önkormányzati rendelet elérhet az alábbi linken: megtekintés

1)      A kérelem benyújtása 

A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozóan a kérelmek benyújtási határideje a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30. nap. A 2021. évi költségvetési rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 15. volt, tehát a támogatási kérelmeket legkésőbb 2021. március 17-ig kell a Közös Önkormányzati Hivatalhoz egy példányban, papír alapon benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt támogatás összegét és a támogatandó program leírását. 

A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

  1. pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
  2. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
  3. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
  4. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szervezet megszüntetésére, valamint törlésére irányuló eljárás,
  5. a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
  6. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás.

Az Ör. értelmében a Képviselő-testület, a Jogi-, Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a határidő leteltét követő soron következő testületi ülésen dönt a támogatási kérelmekről. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére való tekintettel 2021. évben a támogatási kérelmek ügyében Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere dönt.

2)      A támogatás felhasználása

 A támogatás felhasználására a polgármester az Önkormányzat nevében támogatási szerződést köt az igénybe vevő szervezettel. A támogatást  tárgyév december 31. napjáig fel kell használni.

 A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta.

3)      A támogatással történő elszámolás

A támogatás összegével a Képviselő-testületnek, annak felhasználását követően 15 napon belül el kell számolni. A pénzügyi elszámoláshoz pénzügyi és szakmai beszámolót kell mellékelni.

A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállat kötelezettség leírását, annak értékelését, az elért eredményeket. A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal történhet.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelete az alábbi linken érhető el:   itt

 

 

A 2021. évben polgármesteri határozattal megállapított támogatások az alábbi linken érhetők el

A civil szervezetek 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók

Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi működéséről szóló szakmai beszámoló