A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCIX. TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere pályázatot hirdet a Balatonszárszói közös Önkormányzati hivatal ( 8624 Balatonszárszó, hősök tere 1.) JEGYZŐ MUNKAKÖRÉNEK Betöltésére.

A köztisztviselő által betöltendő munkakör: jegyző

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól

Munkavégzés helye: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek tekintetében.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés és
 • legalább két év közigazgatási gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-   legalább 5 év szakmai tapasztalat

-   jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett legalább 1 év vezetői tapasztalat

-   helyismeret

A pályázathoz csatolandó:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
 • az iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén nem áll fenn vele szemben a 85-87 §-a szerinti összeférhetetlenség
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról

A munkakör betölthető: 2020. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címére (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni. A borítékon kerüljön feltüntetésre: „pályázat jegyzői állás betöltésére”. További felvilágosítást Fekete János polgármester nyújt a 84/ 362-501-es telefonszám 101-es mellékén.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn belül benyújtott érvényes pályázatokat benyújtó személyek meghallgatását követően Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Község Polgármestere dönt a kinevezésről.  A kinevezéséhez polgármesterek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-  kozigallas.gov.hu

balatonszarszo.hu

-  Siófoki Szuperinfó

-  Somogyi Hírlap

-  Szárszó TV képújság

-  Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

-  Kötcse és Nagycsepely Községek Önkormányzatának hirdetőtáblája

A személyügyi központ honlapján való közzététel időpontja: 2020. május 27.