Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsődeintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2027. aug. 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Radnóti utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,,
 •       Legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Legalább heti 10 tanóra/foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói mb. ellátása során szerzett gyako - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz és vezetési, fejlesztési program
 •       Az iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       Szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete János a Társulási Tanács elnöke nyújt, a 0684/362-501 (mellék: 104) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5255/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 •       Elektronikus úton Fekete János a Társulási Tanács elnöke részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Fekete János a Társulási Tanács elnöke, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása utáni első ülésén dönt a Társulási Tanács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonszarszo.hu - 2022. szeptember 17.
 •       Balatonföldvári Kistérségi TV képújságja - 2022. szeptember 17.
 •       hirdetőtábla (B.szárszó, Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki és B.őszöd) - 2022. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.