TÁJÉKOZTATÓ

 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

 

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen  tűzifát   biztosít.

Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek fennállása esetén, háztartásonként minimum 1 m3 mennyiség erejéig az aki

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
  2. aa) aktív korúak ellátására,
  3. ab) időskorúak járadékára vagy
  4. ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra - különösen a lakhatási települési támogatásra –

jogosult,

  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult,
  1. akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750,- Ft) nem haladja meg,
  1. olyan rendkívüli élethelyzetben van, mely létfenntartását veszélyezteti.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa  igénylésére vonatkozó kérelmet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatánál lehet benyújtani.

Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket legkésőbb  2021. november 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A szociális célú tűzifa támogatást a jogosult részére a feltételek fennállása esetén a polgármester állapítja meg.

A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

Balatonszárszó, 2021. október 12.

                                                                                                 Fekete János sk.

                                                                                                  polgármester