LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének hatáskörét gyakorolva Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) mint kiíró, az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű „Üzlet” elnevezésű 4. jelű üzlethelyiség bérbeadására az alábbi egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalási felhívást teszi közzé:

I. Kiíró megnevezése, székhelye

Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.; Tel.: 84/362501; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Lebonyolító megnevezése

Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere által létrehozott lebonyolító szervezet.

III. Felhívás célja, jellege, fordulók száma

A Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű, „Üzlet” elnevezésű, a licittárgyalási felhívás 2. sz. mellékletét képező alaprajzon megjelölt 4. jelű üzlethelyiség megtekintett állapotban vendéglátás céljára történő bérbeadása, 2021. május 28-tól 2026. május 31. napjáig tartó időtartamra egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás keretében.

Az üzlet a pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívás nem minősül szerződéskötési ajánlatnak, nem keletkeztet az Önkormányzat részére szerződéskötési kötelezettséget.

IV. Az eljárás tárgyaként megjelölt vagyontárgy, az elvégzendő feladatok

A Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű, „Üzlet” elnevezésű 4. jelű üzlethelyiség (a továbbiakban: üzlet) bérleti jogviszony keretében vendéglátás céljára történő hasznosítása, működtetése.  Az üzlet az alábbi helyiségekből áll:      

üzlettér            13,57 m2

üzlettér            13,57 m2

raktár                6,17 m2

raktár                6,17 m2

közlekedő         5,31 m2

közlekedő         5,31 m2

fürdő                 1,65 m2

fürdő                 1,65 m2

wc                     1,12 m2

wc                     1,12 m2

összesen          55,64m2

Az üzlethez 57,00 m2 utcai és 110,00 m2 strandi közterület (összesen 167,00 m2) tartozik. A közterület használat nem tartozik a bérleti jogviszony körébe, a közterület használat díja az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint évente külön határozatban kerül megállapításra.

Igény esetén az üzlettel együtt bérbe vehető az üzlet felett ÉNY-i irányban elhelyezkedő, nagyságrendileg 27 m2 nagyságú apartman helyiség (a továbbiakban: apartman) az üzlet üzemeltetőjének és munkavállalóinak elszállásolása céljára, megtekintett állapotban, az üzletre vonatkozó bérleti időtartamra.

Az apartman a fentieken kívül más célra nem hasznosítható, abban más személy nem tartózkodhat, arra Bérlő további bérleti szerződést nem köthet és a helyiség kereskedelmi szálláshelyként nem hasznosítható.

Az apartman éves bérleti díja a bérleti időszak alatt minden évben évi 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint, mely összeg nem tartalmazza a közüzemi díjakat. Ezek költségei a bérlőt terhelik. Az apartman bérleti díját az üzlet bérleti díjának megfizetésére vonatkozó előírások szerint kell befizetni.

V. A pályázaton való részvétel feltételei

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes személy, vagy gazdasági szervezet, aki a pályázati feltételeknek eleget tesz. Közös ajánlattételre nincs lehetőség.

VI. Pályázati feltételek

VI.1. A bérbe adandó létesítmény: Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található „Üzlet” elnevezésű 4. jelű üzlethelyiség vendéglátás céljára megtekintett állapotban. Bérbeadó a bérleményhez 3x50 A áramerősséget biztosít.

VI.2. A bérleti időszak: 2021. május 28. napjától 2026. május 31. napig tart.

VI.3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akinek Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatával szemben bármilyen jogviszonyból eredő lejárt tartozása van. Ezen körülményt az ajánlatkérő saját nyilvántartásából ellenőrzi.

VI.4. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akinek köztartozása van. Ezen körülmény igazolására az ajánlattevőnek az ajánlatához mellékelnie kell 30. napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolást arról, hogy köztartozásmentes.

VI.5. A bérlemény meghirdetett évi bérleti díja 2.500.000,- Ft. azaz kettőmillió-ötszázezer forint. Az éves bérleti díj végleges összege a licittárgyalás során ajánlott legmagasabb bérleti díj. Az így megállapításra kerülő bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat. Ezek költségei a bérlőt terhelik. A bérleti díj összege évente – a tárgyév január l. napjától kezdődően – a KSH által a megelőző évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztási inflációs ráta százalékos mértékével emelkedik.

VI.6. Bérlő a bérleti díj összegét az alábbiak szerint fizeti: 

  • Első év bérleti díját a szerződéskötés napján átutalja bérbeadó CIB Banknál vezetett számlájára, amelyet az átutalási bizonylat bemutatásával a szerződéskötés napján igazolnia kell.
  • évtől a fennálló éves bérleti díjat köteles évente, szezon előtt minden év január 3l.- ig az önkormányzat számlájára utalni.

VI.7. A bérleti díj kifizetésének elmulasztása esetén bérbeadó a szerződést mindenféle kártalanítási és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja.

VI.8. A közüzemi költségek fizetésének elmulasztása esetén, illetőleg abban az esetben, ha bérlő az üzlet szezonális nyitása előtt – a szezon teljes időtartamára – június 1. és augusztus 31. közötti időszakra nem köt szemétszállítási szerződést, s a szerződést a szezon kezdete előtti héten bérbeadónak nem mutatja be, úgy bérbeadó a szerződést mindenféle kártalanítás és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja.

VI.9. Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt sem a strand területén, sem a strand előtti parkolóban mozgóárusító tevékenységet nem folytathat.

VI.10. Az üzlet az önkormányzat tulajdonában álló fizetős strand területén működik, ebből eredő bérleti díj kedvezményre bérlő nem jogosult.

VI.11. A bérleti szerződés közjegyzői ellenjegyzéssel hatályos.

VI.12. A bérlő kötelessége, hogy a bérlemény működtetésének jogszabályszerű és rendeltetésszerű feltételei a bérleti jogviszony időtartama alatt saját költségén biztosítva legyenek.

VI.13. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást indokolás és kártalanítás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.

VI.14. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattévő visszalépése esetén a licittárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

VI.15. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az Önkormányzat a licittárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indokolás és kártalanítás nélkül visszavonhatja.

VII. A pályázati ajánlat tartalmi követelményei

VII.1. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a licittárgyalási felhívás feltételeinek elfogadására. Nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan is, hogy az üzlethelyiséget megtekintette, az üzlethelyiség állapotának, állagának ismeretében teszi meg ajánlatát. Tudomásul veszi, hogy az üzlethelyiséget saját költségére felújíthatja, ilyen címen bérbeszámításra nem tarthat igényt.

VII.2. Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a felhívásban megismert feltételek alapján az üzlettel együtt bérbe kívánja venni az üzlet felett elhelyezkedő apartmant is a felhívásban megismert feltételek szerint.

VII.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Az ajánlott bérleti díj összegét
  • Ajánlattevő vendéglátói tevékenységének végzéséről szóló referenciák, tapasztalatok ismertetését
  • Az üzemeltetésre vonatkozó tervet

VII.4. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a pályázat elnyerése esetén bérlőként sem a strand területén, sem a strand előtti parkoló területén mozgóárusítást nem folytathat.

VII.5. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a strand fizetős strandként működik, erre hivatkozással bérbeszámítási igénnyel nem élhet.

VII.6. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő saját költségén a megkötött üzlethelyiség bérleti szerződéssel megegyező tartalmú, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyző előtt aláírja, és annak eredeti példányát a szerződéskötést követően 15. napon belül átadja a Bérbeadó részére.

VII.7. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, bérbeadó a bérleményhez 3x50 A áramerősséget biztosít.

VII.8. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy bérlőként az üzletet vendéglátás céljára hasznosítja.

VII.9. Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, úgy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.

VII.10. Csatolni kell az ajánlathoz a 30. napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolást arról, hogy ajánlattevő köztartozásmentes.

VII.11. Meg kell határozni az ajánlatban, hogy az ajánlat mely része üzleti titok (ennek hiányában az ajánlat nem tekinthető üzleti titoknak).

VII.12. Annak meghatározását is tartalmaznia kell az ajánlatnak, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel (ennek hiányában korlátozás nélkül közölhetők az adatok).

VII.13. Nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes licittárgyaláshoz (a nyilatkozat hiánya hozzájárulásnak tekintendő).

VII.14. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy a bérleti díj befizetését fentiek szerint teljesíti.

VIII. A pályázat benyújtása

VIII.1. Az ajánlattevők ajánlataikat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontig és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton nyújthatják be.

VIII.2. Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, valamint a pályázati felhívásban előírt nyilatkozatokat.

VIII.3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

VIII.4. Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 15 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.

VIII.5. Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:

- név (cégnév)

- lakóhely (székhely)

- olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.

IX. A pályázat benyújtásának határideje

IX.1. 2021. május 21. (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani a pályázatot (ajánlatot) zárt borítékban, személyesen, vagy postai küldeményben Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatához (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) úgy, hogy ezen időpontig az ajánlatoknak meg kell érkezniük.

IX.2. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand 4. jelű üzlethelyiség bérlésére’

X. A pályázatok bontásának időpontja

X.1. 2021. május 25. (kedd) 10.00 órakor kerül sor a pályázatok bontására, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonszárszó, Hősök tere 1.), amelyen a kiíró, lebonyolító, az önkormányzat által meghívott személyek és az ajánlattevők lehetnek jelen. A bontásról jegyzőkönyv készül.

X.2. Érvénytelen az ajánlat, ha:

- azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

- az nem felel meg a licittárgyalási felhívás feltételeinek.

XI. A licittárgyalás lebonyolítása

XI.1. 2021. május 26. (szerda) 10.00 órától 13.00 óráig, több ajánlat benyújtása esetén együttes licittárgyalásra kerül sor.

Az ajánlattevők a licittárgyalás során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan (fenntartott ajánlat), vagy az Önkormányzat részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

XI.2. Minimális licitálási lépés: 100.000.- Ft.

XI.3. A licittárgyalást lebonyolító szervezet ezt követően véleményezi a benyújtott ajánlatokat és javaslatot tesz a Polgármester felé.

XI.4. Az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázásához a licittárgyalást lebonyolító szervezet az ajánlattevőktől további szükséges felvilágosítást kérhet.

XII. Döntés a pályázatokról

XII.1. A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a licittárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségéről Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere dönt.

XII.2. A pályázat elbírálásának szempontja:

Az ajánlatok közül a legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

Az ajánlatok elbírálása során figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

  • Ajánlott bérleti díj összege
  • Ajánlattevő vendéglátói tevékenységének végzéséről szóló referenciák, tapasztalatok
  • Az üzemeltetésre vonatkozó terv tartalma

A kiíró Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a lakossági és turisztikai igények kielégítése szempontjából, az összességében legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, továbbá bizonyos tevékenységeket kizárjon. Kizárt gazdasági tevékenységek: közerkölcsöt sértő tevékenység, játékterem, szálláshely szolgáltatás, tiltott, engedély nélküli szerencsejáték, vagy annak szervezése, tiltott adománygyűjtés, kizárólag raktározás, tárolás, ipari, gyártási tevékenység. A kiíró Önkormányzat konkurenciavédelmet nem biztosít.

XII.3. A Polgármester 2021. május 26-án (szerda) 14.00 órakor dönt a pályázatokról.

XII.4. A Polgármester döntéséről a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége írásban értesíti az ajánlattevőket a döntéstől számított 3 napon belül.

XIII. Szerződéskötés

2021. május 27-én (csütörtökön) 11.00 órakor szerződést köt Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere a győztes pályázóval. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Bérlő saját költségén a megkötött üzlethelyiség bérleti szerződéssel megegyező tartalmú, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyző előtt aláírja, és annak eredeti példányát a szerződéskötést követően 15. napon belül átadja a Bérbeadó részére.

XIV. A pályázat benyújtásának címe:

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Tájékoztatás Fekete János polgármestertől kérhető a 06/30/558-9141 telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 

Balatonszárszó, 2021. május 7.

                                                                                        Fekete János

                                                                                        polgármester

 

melléklet

B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S TERVEZET

amely létrejött egyrészről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (képviselő: Fekete János polgármester) 8624. Balatonszárszó, Hősök tere l. adószám: 15731371-2-14, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről

cégnév:

képviselő neve, tisztsége:

székhelye:

cégjegyzékszám:

nyilvántartó cégbíróság neve:

adószám:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő), (együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés megkötésére a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata által közzétett licittárgyalási felhívás alapján 2021. május 26-án lefolytatott egyfordulós eljárású nyilvános licittárgyalás eredményeként kerül sor.

2.) A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonában levő Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. sz. alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand  Ny-i részében található összesen 55,64 m2 alapterületű 4. jelű  üzlethelyiséget (a továbbiakban: üzlet) megtekintett állapotban vendéglátás céljára.  Az üzlet az alábbi helyiségekből áll:

üzlettér            13,57 m2

üzlettér            13,57 m2

raktár                6,17 m2

raktár                6,17 m2

közlekedő         5,31 m2

közlekedő         5,31 m2

fürdő                 1,65 m2

fürdő                 1,65 m2

wc                     1,12 m2

wc                     1,12 m2

összesen          55,64m2

Bérbeadó a Bérlő részére továbbá bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonában lévő Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található üzlet felett ÉNY-i irányban elhelyezkedő, nagyságrendileg 27 m2 alapterületű apartman helyiséget (a továbbiakban: apartman) megtekintett állapotban, munkásszállás céljára. 

3.) Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzlethez 57,00 m2 utcai és 110,00 m2 strandi közterület (összesen 167,00 m2) tartozik. A közterület használat nem tartozik a bérleti jogviszony körébe, a közterület használat díja az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint külön határozatban kerül megállapításra. Bérlő köteles az így megállapított közterület használati díjat a határozatban megállapított időben és módon kifizetni.

4.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzletet vendéglátás céljára hasznosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről maga gondoskodik, tevékenységét a strand működési szabályzatának, valamint az Önkormányzatnak a közterület használat rendjére vonatkozó rendeletének rendelkezései betartásával gyakorolja.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzlet felett elhelyezkedő apartmant az üzlet üzemeltetőjének és munkavállalóinak elszállásolására használja, ezen kívül más célra nem hasznosítja, abban más személy nem tartózkodik, arra Bérlő további bérleti szerződést nem köt és a helyiséget kereskedelmi szálláshelyként nem hasznosítja.

5.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony fennállása alatt sem a strand területén, sem a strandhoz tartozó parkoló területén mozgóárusító tevékenységet nem végez.

6.) A Bérlő kötelessége, hogy a bérlemény működtetésének jogszabályszerű és rendeltetésszerű feltételei a bérleti jogviszony időtartama alatt saját költségén biztosítva legyenek.

7.) A bérleti jogviszony határozott időre, 2021. május 28. napjától 2026. május 31. napjáig tart.

8.) Bérbeadó a bérleményt a Bérlő részére üresen, megtekintett állapotban adja át 2021. május 28-án. Bérlő a bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor tisztán, kitakarítva, üres állapotban köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a megtekintett állapotban levő üzlethelyiséget saját költségére felújíthatja, erre vonatkozóan az önkormányzat felé bérleti díj beszámítási igénnyel nem élhet.

10.) A bérlemény részét képező üzlet díja évi ………..- Ft, azaz …………… forint amely összeg nem tartalmazza a közüzemi díjakat. Ezek költségei a bérlőt terhelik. A bérleti díj összege évente- a tárgyév január 1. napjától kezdődően- a KSH által a megelőző évre vonatkozóan hivatalosan közzétett fogyasztási inflációs ráta százalékos mértékével emelkedik.

Az apartman díja évi 300.000.- Ft, azaz Háromszázezer forint, mely összeg nem tartalmazza a közüzemi díjakat. Ezek költségei a bérlőt terhelik.

11.) Bérlő az üzlet és az apartman bérleti díjának első évi összegét, vagyis …………..- Ft-ot azaz ……….. forintot plusz ………….- Ft-ot azaz …………. forintot a szerződéskötés napján köteles átutalni bérbeadó CIB Banknál vezetett számlájára, amelyet az átutalási bizonylat bemutatásával a szerződéskötés napján igazolnia kell. 2022. évtől a fennálló éves bérleti díjakat, vagyis az apartman díját és az üzlet esetében a KSH által megállapított éves fogyasztási inflációs ráta százalékos mértékével megemelt bérleti díjat köteles évente, szezon előtt minden év január 3l-ig az önkormányzat számlájára utalni.

12.) A bérleti díjak kifizetésének elmulasztása esetén Bérbeadó a szerződést mindenféle kártalanítási és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja.

13.) A bérlemény közüzemi díjai- a víz, villany, szemétszállítás díja- a Bérlőt terhelik. A bérlő köteles a szolgáltatóknak bejelenteni, hogy a bérleti jogviszony kezdetétől fizetési kötelezettséget vállal mind az üzlet mind az apartman tekintetében. A felek a fogyasztómérők állását a jelen szerződés mellékletében rögzítik. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó a bérlemény részét képező üzlethez 3x50 A áramerősséget biztosít.

14.) A közüzemi költségek fizetésének elmulasztása esetén, illetőleg abban az esetben, ha bérlő az üzlet szezonális nyitása előtt- a szezon teljes időtartamára- június 1. és augusztus 31. közötti időszakra nem köt szemétszállítási szerződést, s a szerződést a szezon kezdete előtti héten bérbeadónak nem mutatja be, úgy bérbeadó a szerződést mindenféle kártalanítás és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja.

15.) A bérleményben levő áru, berendezési és felszerelési tárgyak vagyonbiztosításáról Bérlő köteles gondoskodni.

16.) A Bérlőt terheli a bérlemény, valamint a bérlemény előtti járda takarításának, tisztán tartásának kötelezettsége.

17.) A Bérlő köteles az üzlethelyiséget és az apartmant rendeltetésszerűen használni, karbantartani. Amennyiben a Bérlő a bérleményben, vagy annak szerelvényeiben olyan hibát észlel, amelynek kijavítási költségeit a Bérbeadó köteles viselni, a javítás szükségességéről a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a Bérbeadót. A Bérbeadó intézkedéséig köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, a Bérbeadó pedig köteles a hibát a lehető legrövidebb idő alatt kijavítani.

18.) A bérleti jogviszony tartama alatt a Bérlő csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet a bérleményben annak szerkezetét, területi beosztását érintő átalakítási, építési munkálatokat.

19.) A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti jogot másra nem ruházhatja át, nem cserélheti el a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

20.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közös megegyezéssel szüntethető meg a határozott idő előtt. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél olyan szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen a bérleti díj fizetésének elmulasztása, a nem rendeltetésszerű használat, illetve a bérlemény rendeltetésszerű használatának akadályozása, a bérleti jog másra történő átruházása, elcserélése.

21.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés Balatonszárszó Nagyközség Polgármesterének elfogadó határozatával, valamint közjegyzői ellenjegyzéssel válik hatályossá.

22.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződés egymással mindenben megegyező 6 példányban készült, melyet a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírnak.

Balatonszárszó, 2021. május hó ...... nap

……………………………….                                              ……………………………………

Fekete János                                                             
polgármester                                                 

 

Bérbeadó képviseletében                                                                 Bérlő képviseletében

 

Záradék

A bérleti szerződést Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere a .../2021. (… ) sz. határozatával fogadta el.

Balatonszárszó, 2021. május hó ……..nap

Tóth Zoltán
jegyző

 

4szuzletalaprajz

 

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének hatáskörét gyakorolva Balatonszárszó
Nagyközség Polgármestere (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.) mint kiíró, a 2021. május 7.
napján megjelent, az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám
alatti 710. hrsz. alatt nyilvántartott strand Ny-i részében található összesen 55,64 m2
alapterületű „Üzlet” elnevezésű 4. jelű üzlethelyiség bérbeadására közzétett egyfordulós
eljárású nyilvános licittárgyalási felhívást az alábbiak szerint egészíti ki:
A „VI. Pályázati feltételek” című fejezet az alábbi VI.16. ponttal egészül ki:
VI.16. Kiíró a pályázati biztosíték összegét 0.- Ft, azaz nulla forint összegben határozza meg.
Egyebekben a licittárgyalási felhívás tartalma változatlan marad.

Balatonszárszó, 2021. május 12.

Fekete János
polgármester