AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÍZI ÉLMÉNYSZIGETEK ÜZEMELTETÉSÉRE

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
adószáma: 15731371-2-14) meghirdeti a „Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai szabadstrand
fejlesztése” és a „Balatonszárszó, Bendegúz téri szabadstrand strandfejlesztés” című pályázatok
keretében, a Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai és Bendegúz téri szabadstrandokhoz tartozó
vízterületen telepített vízi élményszigetek nyári szezonban történő üzemeltetését.
A Móricz Zsigmond utcai szabadstrandon lévő élménysziget 8 db főelemből, 6 db plusz
elemből, 46 db rögzítő elemből, 14 db összekötő elemből áll. Tartozik hozzá 40 db
szabványos úszás segítő mentő mellény. Terhelhetősége: maximum 100 fő. Az eszközök
értéke 27.544.629- Ft.


A Bendegúz téri szabad strandon lévő élménysziget 8 db főelemből, 25 db rögzítő elemből, 8
db összekötő elemből áll. Tartozik hozzá 28 db szabványos úszás segítő mentő mellény. Az
eszközök értéke 12.228.429. Ft.


A két élménysziget együttes üzemeltetési díja: bruttó 3.000.000.- Ft


A vízi élménypark üzemeléséhez szükséges mederkezelői hozzájárulással Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzata rendelkezik Az üzemeltetési díj magában foglalja a
mederhasználat díját és a közterület használat díját.


Az üzemeltetési ajánlat benyújtásának határideje: 2021. április 15. 16.00 óra
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatalhoz benyújtani lezárt borítékban, melyen fel kell tűntetni, hogy „Vízi élménysziget
üzemeltetési ajánlat”

A beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje: a Balatonszárszói Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. április 19. 15.00 óra.


Amennyiben a felhívásra több pályázat érkezik, az Önkormányzat versenytárgyalást hirdet,
melynek keretein belül személyes meghallgatást is tart. Több jelentkező esetén a
versenytárgyalás időpontja várhatóan: 2020. április 29. Az üzemeltetési jogot a feltételeknek
megfelelő legmagasabb ajánlatot tevő nyeri el

FELTÉTELEK

Az ajánlat tartalma:
• ajánlattevő neve, személyi adatai, lakóhelye (székhelye, cégjegyzék száma)
képviselője (más megbízott esetén a szabályszerűen meghatalmazott adatai).
• az ajánlattevő jelenlegi tevékenységének rövid bemutatása, lehetőség szerint
referenciákkal.
• nyilatkozat az üzemeltetési kiírásban és feltételekben foglaltak elfogadására.
• Ajánlatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.
Szerződés csak azzal a természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető,
amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett eszközöket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.

Feltételek:
• Az üzemeltetés időtartama 3 év (várhatóan 2021. június hónaptól)
• A legkisebb éves üzemeltetési díj bruttó 3.000.000. Ft
• Kaució összege: 1.000.000 Ft
• A kauciót egy összegben az üzemeltetési szerződés aláírásával egyidejűleg kell
megfizetni, majd ezt követően az üzemeltetési díj megfizetése évente kiállított számla
alapján történik.
• Az üzemeltetési díj 2021. évtől minden évben az előző évi az infláció mértékével
módosul.
• A kaució összege az üzemeltetési idő végén – elszámolás keretében – visszafizetésre
kerül.
• Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő köztartozásairól szóló igazolást, mely
legkésőbb a versenytárgyalás során nyújtható be.
• Több jelentkező esetén a versenytárgyalás időpontja várhatóan: 2021.április 29. A
versenytárgyalásra külön értesítés/meghívó kerül kiküldésre,
• A versenytárgyaláson a feltételeknek megfelelő, legmagasabb üzemeltetési díjat
vállaló ajánlattevővel kerül az üzemeltetési szerződés megkötésre,
• Ha a szerződés megkötésére a versenytárgyalás nyertesének felróható okából nem
kerül sor, a szerződést a versenytárgyalás soron következő helyezettjével lehet
megkötni.
• Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárás eredménytelenségét
megállapítsa, illetve a kiírását megismételje.
• A vízi élményszigetek elemeinek és az üzemelés helyszínének megtekintését
előzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat biztosítja. Ezzel kapcsolatban időpontot
egyeztetni Fekete János polgármesterrel a 30/558 91 41-es telefonszámon lehet.
• Az üzemeltetési jog át nem ruházható,
• A vízi élményszigetek üzemeltetésre más (harmadik) személynek átadni nem lehet,
amennyiben üzemeltető bármilyen okból a azokat üzemeltetni nem tudja, azokat az
Önkormányzat részére vissza kell adni, ezt követően az üzemeltetési szerződés
felbontásra kerül,
• A létesítmény megtekintett állapotban kerül üzemeltetésbe adásra.
• A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat a pályázatban beszerzett eszközöket
használatra átadja a vállalkozónak.
Az Üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetés folyamatosságának biztosításáról.
• A vállalkozó a használatba adott eszközök mennyiségéért, minőségéért felelős,
azokban keletkezett károkat a tulajdonosnak köteles megtéríteni.
• A vízi élményszigetek rendben és tisztántartása, állagmegóvása és üzemelési időn
kívüli tárolása az üzemeltető kötelessége.

• Az üzemeltetési idő lejártát követően a létesítmény és az átadott eszközök
hiánytalanul és sérülésmentesen visszaadásra kerülnek az Önkormányzat részére. Az
esetleges sérülések/károsodások megtérítésére a vállalkozó köteles. Az Üzemeltetőt
terhelik továbbá a vízi élménysziget rendeltetésszerű állapotban tartásához, szakszerű
fenntartásához szükséges karbantartások kötelezettsége és azok költségei is.

További információt Fekete János polgármester nyújt a 30/558 91 41-es telefonszámon.