Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalaljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján meghatározott jegyzői, aljegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyettesíti a jegyzőt, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Segíti a képviselők, bizottságok munkáját, ellátja a jegyző és a polgármester tevékenységével kapcsolatos titkársági feladatokat. Részt vesz a Képviselő-testület ülésein, elkészíti az előterjesztéseket és részt vesz a rendeletalkotásban. Hatósági ügyintézés.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
 •       Legalább két év közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Önálló és precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,
 •       Helyismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
 •       motivációs levél
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
 •       az iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén nem áll fenn vele szemben a Kttv. 85-87 §-a szerinti összeférhetetlenség
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 •       nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán jegyző nyújt, a 84/362-501 (mellék: 103) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6210/2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző .
 •       Személyesen: Tóth Zoltán jegyző, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat benyújtó személyek közül, a jegyző javaslata alapján Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek Polgármesterei döntenek a kinevezésről.A kinevezéshez a polgármesterek lakosság-szám arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonszarszo.hu, Szárszó TV képújság - 2020. szeptember 15.
 •       Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2020. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.