A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

A képviselő-testület havonta legalább egy alkalommal ülésezik munkatervének megfelelően. A képviselő-testület nyári ülésszak-szünetet rendel el minden év július 1. napjától augusztus 31. napjáig. Ebben az időszakban munkaterv szerinti ülést nem tart. Ezen időszakban csak a képviselő-testület előzetes külön döntése alapján, illetve előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő esetben kerülhet sor ülésre.

A munkatervét félévente hagyja jóvá a képviselő-testület. Az első félévi munkatervet minden év január 31-éig, a második félévi munkatervet minden év szeptember 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze.

A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét a polgármester által írásban kijelölt alpolgármester gyakorolja.

A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére (Kötcsi Kossuth Lajos utca 2.)  kell összehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

A képviselő-testület a 34. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással

hozza.

A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a polgármester az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával. A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

Titkos szavazással dönt a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.) 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől eggyel kezdődően, folyamatos, növekvő sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A képviselőnek joga van a Mötv. 32. § (2) b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal írásban élni. Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 3 nappal írásban kell benyújtani.

Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.

A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről. A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.

A testületi szerv ülései láthatóságának rendje: A nyilvános képviselő-testületi üléseken bárki részt vehet.

A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.

A képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. 

A testületi ülések jegyzőkönyvei: megtekintés