SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
4/2020. (IV.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szántód Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a
járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet l.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. 46. §. (4) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva. Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el.

l.§

  • Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a humánjárvány megfékezésére tett intézkedések keretében, az elrendelt veszélyhelyzet alapján a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében egészségügyi maszk - annak hiányában a rendeltetését betöltő más textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) - kötelező viselését rendeli el.
  • A rendelet hatálya kiterjed Szántód Község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, akik a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet alapján kihirdetett kijárási korlátozás alatt a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket ingatlanukat a rendelet 1) -u) pontja szerinti alapos indokkal hagyják el.
  • A maszk viselési kötelezettség a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségbe, gyógyszertárba, drogériába, önkormányzati hivatalba belépő és ott tartózkodó személyekre a zárt térben tartózkodás idejére terjed ki.

2-§

Az l.§      3) bekezdésben nem szereplő egyéb közforgalmú épületekbe történő belépés és tartózkodás vonatkozásában a maszk vagy azt helyettesítő textil viselése javasolt.

3-§

  • E rendelet 1. § 3) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
  • E rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
  • A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás bejelentésre vagy hivatalból indítható.
  • Az 1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés vagy 200.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
  • A kiszabott közigazgatási bírságot az önkormányzat 141100110-14356249-03000009 számú számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

4.§

E rendelet 2020. április 24 napján lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnése kihirdetése napján hatályát veszti.

Szántód, 2020. április 21.

Vízvári Attila
Polgármester